ກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ

wms_schoolwms-0045
ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ ວັດທະນາ ມົງແຕສໂຊຣີ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະກຽມຄວາມພ້ອມຫຼານນ້ອຍນັກຮຽນທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ, ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ. ຫ້ອງຮຽນແມ່ນສອນເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ. ນັກຮຽນອາຍຸເລີມແຕ່ 1.5 – 6 ປີ ຈາກທົ່ວທຸກຊາດ. ຫຼັກສູດຂອງໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ ວັດທະນາ ມົງແຕສໂຊຣີ ເນັ້ນໜັກການພັດທະນາພື້ນຖານຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ການປະພຶດ ເຊິງເປັນຮາກຖານໃນການຮຽນຮູ້ໃນອານາຄົດ. ພວກເຮົາຍັງສົ່ງເສີມໃຫ້ຫຼານນ້ອຍຮູ້ຄິດ, ແກ້ໄຂ້ບັນຫາ, ຊື່ສານ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງ. ການຮຽນ-ການສອນ ແມ່ນອີງໃສ່ພື້ນຖານຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ລວມເຖິງວັດທະນາທຳ ແລະ ປະສົບການ ການຮຽນໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອງຫຼານນ້ອຍເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາ. ທາງໂຮງຮຽນຍຶດຖືເອົາຫຼັກການຮຽນ-ການສອນທີ່ຖືເອົາເດັກເປັນໃຈກາງຂອງການສຶກສາ.

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

wms-007
ແນວຄວາມຄິດທີ່ຈະສ້າງ ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ ວັດທະນາ ມົງແຕສໂຊຣີ ເລີ້ມຕົ້ນຂື້ນຈາກທີ່ຫຼານຊາຍຂອງຜູ້ສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນທີ່ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ມົງແຕສໂຊຣີ ແຫ່ງໜື່ງ ແລະ ທ່ານໄດ້ມີຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ການພັດທະນາການຂອງຫຼາຍຊາຍ ເຊັ່ນ ການມັກທີ່ຈະສ້າງຄຳຖາມກ່ຽວກັບສິງທີ່ອອ້ມຕົວຂອງລາວ, ມີຄວາມຄິດທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ, ມັກໃນການຮຽນພາສາ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີຕໍ່ກັບພື້ນຖານຄະນິດສາດ. ທ່ານເຫັນຄຸນຄ່າຂອງການສຶກສາໃນລະບົບ ມົງແຕສໂຊຣີ ແລະ ຢາກເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສົ່ງເສີມລະບົບການສຶກສາດັ່ງກ່າວອອກສູ່ສັງຄົມທີ່ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ.
ພວກເຮົາຂໍເຊີນຊວນທ່ານເຂົ້າມາຢຽມຊົມໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຕົວຂອງທ່ານເອງ ເພື່ອຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົວທ່ານເອງວ່າການລົງທືນໃນການສຶກສາມີຄຸນຄ່າພຽງໃດຕໍ່ອະນາຄົດຂອງຫຼານນ້ອຍ.